Konec vysoké. A co teď?

Rady a tipy z Úřadu práce + informační letáky ke stažení pod článkem.

 

Jak je to s důchodových pojištěním?

Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ se počítá do nároku na důchod? To už bohužel neplatí. Během studia si můžete důchodové pojištění zajistit od 18. narozenin buď dobrovolnými platbami, jako OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ platíte pojistné od příjmu 2 500 Kč/měsíc, u DPP od příjmu 10 000 Kč/měsíc). Nejnižší dobrovolné pojistné v roce 2017 – zaplatíte 1 977 Kč.

 

Kombinované/dálkové studium

U studia na VŠ zákon formu studia neřeší až do doby ukončení studia, můžete mít tedy libovolnou výdělečnou činnosti nebo dokonce pobírat podporu. U jiného než denního studia na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít – viz následující body.

 

Práce při studiu, studium při práci

Na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia, omezení vás čekají až při ukončování studia. VOŠ a VŠ v jiné než denní formě studia jsou omezeny výší výdělku. Pokud výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, ztrácíte status studenta.

 

Evidence na ÚP a podpora v nezaměstnanosti

Na úřad práce se můžete evidovat i v době studia (ZoZ), i poté, co vám status skončí (UoZ). Na podporu ovšem máte nárok jen v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli (nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění.

 

Status studenta = studentské výhody

Výhody získáváte jako student libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ.

 • Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
 • Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
 • Sociální dávky (přídavky aj.): do 26. roku věku
 • Slevy v dopravě, kultuře a podobně

 

Kdy status vzniká

Pokud je Vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia.

 

Kdy status zaniká

 • Dosažením 26. roku věku
 • Úspěšným absolvováním školy u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách

Opravné termíny maturity a absolutoria – u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za neopatřené dítě do 31. 8. U náhradního termínu, kdy student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

 • Zanechání studia VŠ – ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia.
 • Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studu a disciplinární přestupky) – studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.
 • Přerušením studia – za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.

 

Pobyt v zahraniční

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění. Podmínky zaměstnání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí.

 Pokud vyjíždíte do zahraničí jako student, záleží na typu výjezdu:

 • U pobytů, kde zůstáváte studentem dané vysoké školy s českou akreditací, o status nepřicházíte
 • U pobytů, kde přerušíte studium v ČR a pokračujete na škole v zahraničí, mohou nastat dva případy:
 1. MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR (§ 12 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. V platném znění) – o status nepřicházíte
 2. MŠMT školu neuznává – pak status studenta ztrácíte

 To, zda zahraniční školu MŠMT uznává nebo ne, doporučujeme ověřit přímo na MŠMT.

 

Sociální pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn.

Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství apod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

 

Jak si můžete pojistné zajistit

Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2017 je 1 977 Kč). Přihlašujete se na ČSSZ.

Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.

Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečné činné s vedlejší činností. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v roce 2017 byla stanovena na 67 756 Kč. Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

 

Zdravotní pojištění

Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte, aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 1 485 Kč měsíčně.

V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí.

 

Bc. Romana Rysková, Úřad práce ČR

Ke stažení