ceska_inspekce_zivotniho_prostredi.jpg ODBORNÝ RADA INSPEKTOR ODDĚLENÍ OCHRANY VOD ŘEDITELSTVÍ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Typ práce: Práce na plný úvazek, Lokalita: Praha / vloženo 2.10.2018, platná do:  22. 10. 2018

Ředitel České inspekce životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
31302 ODBORNÝ RADA INSPEKTOR ODDĚLENÍ OCHRANY VOD ŘEDITELSTVÍ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
v oboru služby Technická ochrana životního prostředí 

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. ledna 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.
 • ŘP sk. B.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace a metodické vedení kontrolní činnosti oblastních inspektorátů zaměřené zejména na kontrolu technologií čištění odpadních vod průmyslových a městských.
 • Poskytování odborné pomoci oblastním inspektorátům při výkonu kontrolní činnosti v oblasti zákonných povinností dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. a zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
 • Elektronické zpracovávání výsledků z kontrolní činnosti oblastních inspektorátů.
 • Spolupráce s MŽP a dalšími organizacemi působícími v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce s oblastními inspektoráty ČIŽP a ostatními odbornými složkami ředitelství.
 • Vedení výkonu kontrolní činnosti při kontrolách subjektů dle výše uvedených zákonů.
 • Spolupráce na přípravě legislativních norem v oblasti ochrany vod.
 • Tvorba koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí v daném území.
 • Výkon činností, které zajišťuje v oblasti ochrany vod Česká inspekce životního prostředí (dále ČIŽP), především:
 • výkon kontrolní činnosti,
 • kontrola plnění uložených opatření,
 • vyhotovování protokolů o kontrole,
 • vedení správního řízení a provádění úkonů České inspekce životního prostředí jakožto správního orgánu ve správním řízení včetně zpracování stanovisek, vyhotovování rozhodnutí o uložení pokuty anebo uložení nápravného opatření v v oblasti ochrany vod,
 • šetření a vyřizování podnětů,
 • péče o spisové materiály, ukládání dat do centrálního systému podle platných řídících aktů.
 • Sestavování návrhů plánů kontrol oddělení ochrany vod, se zohledněním priorit a celoinspekčního plánu činnosti, koordinace kontrolní činnosti a její vyhodnocování. Zpracování návrhů systémových opatření postupů pro kontrolní činnost s cílem vyloučení opakování nedostatků.
 • Celostátní spolupráce s orgány ochrany vod na metodických dokumentech, spolupráce na celostátní koordinaci inspekce. 
 • Samostatná příprava a zpracování analýzy kontrolní a správní činnosti včetně návrhů na jejich zefektivnění.
 • Samostatná příprava analýz, stanovisek, posudků a podkladů pro orgány činné v trestním řízení.
 • Příprava podnětů příslušným orgánům státní správy k odstranění nedostatků a protiprávního stavu tam, kde není kompetence svěřena ČIŽP.
 • Spolupráce na vyjádření dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
 • Spolupráce s ostatními odbornými odděleními ČIŽP.
 • Spolupráce s příslušnými orgány v oblasti ochrany vod.
 • Zpracování stanovisek k žádostem o podporu ze Státního fondu životního prostředí a vyjádření k závěrečnému vyhodnocení závazků ze smlouvy vyplývajících.
 • Sledování stavu a vývoje vědy a techniky v oblasti ochrany vod a poskytování odborné pomoci v této oblasti. Seznamování se s novými zákony, nařízeními, normami apod., týkající se problematiky ochrany vod.
 • Využití dostupných výstupů a analýz z uživatelského softwaru v ochrany vod. Testování a aplikace softwarového vybavení v rámci ochrany vod, zpracování výstupů a analýz z tohoto uživatelského software.
 • Zajišťování a koordinace sběru dat a jejich svodné zpracování pro potřebu inspekční a dozorové činnosti.
 • Samostatná příprava odborných podkladů a zpracování písemných výstupů na základě žádostí o sdělení informací.
 • Zpracování připomínek a námětů k předloženým návrhům nové legislativy v oblasti ochrany vod.

Úplné znění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na toto služební místo

Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Česká inspekce životního prostředí

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.