„Štěstí se má pokoušet!“

I díky tomuto přesvědčení se podařilo úspěšné absolventce Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně plk. Ing. Haně Šulákové, Ph.D. získat práci, která ji naplňuje, baví a v níž se stala uznávanou odbornicí. K tomu, aby se stala jedinou kriminalistickou entomoložkou v naší zemi, však samozřejmě jen štěstí nestačilo.


Paní doktorko, Vaše práce je velmi specifická. Věděla jste, už když jste se hlásila na Mendelovu univerzitu v Brně, čím chcete být?
V době, kdy jsem se hlásila na univerzitu, jsem ještě vůbec neměla představu, čím se v budoucnu budu zabývat. Přihlásit se na Všeobecné zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně bylo logickým vyústěním mého předchozího studia na Střední zemědělské škole v Bruntále. Nakonec jsem pokračovala na univerzitě i v doktorském studiu.

Jaká cesta tedy k Vašemu zaměstnání vedla?
Zvláštní. Zábavná. Nelogická. Neuvěřitelná. Tak bych mohla definovat cestu ke svému zaměstnání. Ještě koncem studií, když jsem hledala práci, mi kamarád navrhl, ať to zkusím u policie. Začala jsem se o tuto možnost zajímat, ale záhy jsem narazila na problém. V roce 2002 byl tzv. stop stav pro nábor žen k policii. Odpověděla jsem tedy na inzerát, ve kterém hledali pro pozici vyšetřovatele v Praze právnicky vzdělané muže. Uběhly dva, tři dny a volal mi náborář z Prahy. Jeho první otázkou bylo: „Paní inženýrko, umíte číst?“. Odpověděla jsem, že ano, ale on pokračoval: „No, potom tedy nevím, ale já hledám právnicky vzdělané muže a odpovíte mi vy, žena s biologickým vzděláním. Můžete mi to nějak vysvětlit?“ V ten okamžik mne napadla jediná odpověď a vyhrkla jsem: „Víte, mám pocit, že štěstí se má pokoušet!“ Náborář se začal smát a reagoval slovy: „Vy se mi vážně líbíte. Nebude vám vadit, když vaši žádost postoupím na Kriminalistický ústav?“ A za necelý týden mě pozvali na osobní pohovor.

Dá se v krátkosti shrnout, co obnáší Vaše práce forenzní entomoložky?
Zcela zjednodušeně a velice zkráceně forenzní entomolog využívá znalostí o hmyzu a jiných bezobratlých pro potřeby právního systému, v mém případě zejména pro orgány činné v trestním řízení. Jen ojediněle se zabývám přestupky nebo občansko-právními spory. Nejčastěji se obor využívá pro stanovení tzv. doby kolonizace, která říká, jak dlouho se zajištěný hmyz vyskytoval na daném těle mrtvého. Z dalších oblastí, ke kterým se může forenzní entomolog vyjádřit je, zda bylo s mrtvým tělem manipulováno, např. dodatečně zakopáno pachatelem nebo naopak odkryto např. zvířaty. V omezené míře se můžeme vyjádřit také k přesunu těla z místa na místo.
Poznatků forenzní entomologie se využívá také u žijících lidí pro určení doby týrání anebo zanedbání péče o svěřenou nebo nemohoucí osobu, např. malých dětí, starých lidí a nepohyblivých pacientů.
Kromě zmíněné znalecké činnosti patří k mé práci také výzkumná činnost, při které řešíme, jak zlepšit zajišťování, transport a samotnou analýzu entomologických stop, nebo např. hodnotíme rozkladný proces činností hmyzu v našich zeměpisných podmínkách nebo při působení různých faktorů, protože údaje dostupné ze zahraniční literatury u nás často nelze bez potřebných úprav aplikovat.
Věnuji se i vzdělávání, teorii přednáším policejním vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, ale také soudním lékařům.

Jakou tradici má forenzní entomologie v naší kriminalistice? Máte na co navazovat?
Forenzní entomologie má v naší zemi skutečně dlouholetou praxi, která je srovnatelná s celosvětovým užíváním tohoto oboru. První pojednání o využití hmyzu v kriminalistice napsal již profesor Jan Obenberger v roce 1953. Počátky praktického využití forenzní entomologie se u nás datují již do konce 60. a potom zejména 70. let 20. století, kdy policie oslovovala univerzitní profesory, jednotlivé entomology a specialisty na hmyz. Na přelomu 70. a 80. let 20. století začal psát entomologické posudky můj předchůdce v Kriminalistickém ústavu RNDr. Milan Laupy. A rozhodně nesmím opominout prof. Dr. Ing. Dalibora Povolného, DrSc. z Mendelovy univerzity v Brně, který byl znaleckou činností na poli forenzní entomologie vyhlášený a na univerzitě působil ještě během mých studií. Krátce před mým nástupem do Kriminalistického ústavu odešel do důchodu RNDr. Laupy, který neměl žádného následovníka. Takže když jsem projevila o obor zájem, setkalo se to s kladnou odezvou. Potom následovaly první konzultace u prof. Povolného, dále stáže a konzultace v zahraničí a přijetí do Evropské společnosti pro forenzní entomologii. Současné postupy a znalosti odpovídají zahraniční úrovni.

Přestože jste na univerzitě nestudovala entomologii, využila jste svého vzdělání na Agronomické fakultě v praxi?
Znalosti jak ze střední zemědělské školy, tak následně z Mendelovy univerzity v Brně využívám zcela a naplno. Kromě forenzní entomologie se profesně zabývám také tzv. kriminalistickou biologií, která představuje zkoumání biologického materiálu ze stop. Zde se využívají různé imunologické, sérologické, mikroskopické metody a postupy, barvicí techniky apod. Při své práci v základu využívám veškeré poznatky z anatomie, morfologie, fyziologie zvířat i rostlin, dále zoologie, mikrobiologie, chemie a zemědělské a lesnické entomologie. Nemohu opominout ekologii, protože forenzní entomologie není jen o taxonomii, tj. přesném určení hmyzu, ale zejména o vývojových cyklech, reprodukčních schopnostech, mortalitě, vnitrodruhové a mezidruhové kompetici a mohla bych pokračovat. Univerzita mi dala všeobecný přehled a možnost si mnoho věcí vyzkoušet. Když ke všem předmětům přistupujete s otevřenou myslí, můžete si z každého odnést alespoň střípek informace, která vám může být někdy v životě užitečná.

Jakou perspektivu má podle Vašeho názoru studium na Mendelově univerzitě v Brně?
Podle mého názoru vysokou. Každý si při studiu může najít svou oblast zájmu. Ten, kdo není ještě rozhodnutý, čím se chce po univerzitě zabývat, může získat všeobecný přehled. Pokud již během studia má představu o své budoucnosti, není vůbec obtížné se stát specialistou. Je to čistě o osobní volbě, prioritách a přístupu ke studiu. (pt)

Speciální bioložka a forenzní entomoložka plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. pochází z Olomoucka.

Speciální bioložka a forenzní entomoložka plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. pochází z Olomoucka. Po absolvování Mendelovy univerzity v Brně začala v roce 2002 pracovat u Policie ČR v Kriminalistickém ústavu Praha, kde působí dodnes. Je členkou České zoologické společnosti a Evropské společnosti pro forenzní entomologii. Kromě vědecko-výzkumné činnosti má na svém kontě řadu odborných textů, přednášek a kurzů.